Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II již neplatí, platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská, jeho znění najdete na této adrese:

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/jirkov

pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017

Pořízení Územního plánu Chomutov bylo spolufinancováno ve spolupráci s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Úplné znění Územního plánu Chomutov po vydání změny č. 1 Územního plánu Chomutov

N1 Základní členění území (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 4,2 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 3,7 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske

Územní plán Chomutov

Oznámení o uložení Územního plánu Chomutov (PDF 384 kB), Vložil(a): David Guske
Opatření obecné povahy č. 1/2017 - Územní plán Chomutov (PDF 939 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 6,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Výkres širších vztahů - Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske

Změna č. 1 Územního plánu Chomutov

OOP titulní list Příloha č. 1- textová část (PDF 574 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - Návrh (PDF 783 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
OOP titulní list Příloha č. 2- grafická část (PDF 775 kB), Vložil(a): David Guske
Z1N1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (PDF 535 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Z1N2 HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE (PDF 330 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Z1N3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ (PDF 165 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Z1N5 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (energetické systémy) (PDF 149 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
OOP titulní list Příloha č. 3- textová část odůvodnění (PDF 574 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - Odůvodnění (PDF 2,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Odůvodnění - příloha č. 1 - text s vyznačením změn (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
OOP titulní list Příloha č. 4- grafická část (PDF 774 kB), Vložil(a): David Guske
Z1O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES (PDF 800 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Z1O2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 15,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Z1O1 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (PDF 219 kB), Vložil(a): Kučírek Petr

Územní studie č.3 Alešova - západ

Návrhová část

Textová část

Návrh územní studie (PDF 735 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Prezentace (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Grafická část

Širší vztahy 1 (PDF 742 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Širší vztahy 2 (PDF 175 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Ortofotomapa (PDF 216 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Hlavní výkres - var. a (PDF 265 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Hlavní výkres - var. b (PDF 267 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Dopravní infrastruktura (PDF 254 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Rozhledové poměry (PDF 249 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Technická infrastruktura (PDF 252 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Řezy (PDF 129 kB), Vložil(a): Kučírek Petr

Doplňující průzkumy a rozbory

Textová část

Doplňující průzkumy a rozbory (PDF 2,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Grafická část

Současný stav (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
Limity (PDF 745 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Záměry (PDF 993 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Problémy (PDF 300 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Rozbor (PDF 415 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Návrh 1 (PDF 346 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Návrh 2 (PDF 367 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Návrh 3 (PDF 368 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
Vlastnictví (PDF 262 kB), Vložil(a): Kučírek Petr

Územní studie č. 6 sady Březenecká - západ, Územní studie č. 7 sady Březenecká - východ

Textová část

Grafická část

A. Analytická část:

1. Vymezení na ortofotomapě (PDF 12,4 MB), Vložil(a): David Guske
2. Vymezení na platném ÚP města (PDF 444 kB), Vložil(a): David Guske
3. Problémový výkres (PDF 769 kB), Vložil(a): David Guske
4. Analýza technické infrastruktury (PDF 685 kB), Vložil(a): David Guske

B. Návrhová část:

5. Návrh situace (PDF 385 kB), Vložil(a): David Guske
5+ Návrh situace (větší měřítko) (PDF 345 kB), Vložil(a): David Guske
6. Koncepce typických uličních profilů (PDF 177 kB), Vložil(a): David Guske
7. Koncepce technické infrastruktury (PDF 348 kB), Vložil(a): David Guske
8. Skica rozpracovanosti řešení 2015 (PDF 6,7 MB), Vložil(a): David Guske
9. Vizualizace nadhledová (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
10. Vizualizace dílčí (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
11. Variantní řešení 1. - západ (PDF 154 kB), Vložil(a): David Guske
12. Variantní řešení 2. - západ (PDF 157 kB), Vložil(a): David Guske
13. Variantní řešení 3. - západ (PDF 158 kB), Vložil(a): David Guske
14. Variantní řešení 4. - východ (PDF 141 kB), Vložil(a): David Guske
15. Variantní řešení 5. – východ (PDF 169 kB), Vložil(a): David Guske

Územní studie č. 10 - Válcovny Chomutov

Návrhová část

Textová část

Územní studie Válcovny - ÚS 10 - textová část (PDF 2,6 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Grafická část

1 Širší vztahy s vymezením řešeného území (PDF 4,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
2 Ortofotomapa s vymezením řešeného území (PDF 29,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
3 Varianty návrhu - skica A (PDF 24 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
4 Varianty návrhu - skica B (PDF 25,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
5a Hlavní výkres - návrh (PDF 259 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
5b Hlavní výkres - návrh velký (PDF 259 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
6 Výkres řešení dopravní infrastruktury (PDF 549 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
7 Výkres řešení technické infrastruktury - voda, elektro (PDF 504 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
9 Modelové uliční profily (PDF 135 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
10 Schema koncepce veřejných prostranství (PDF 161 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
11 Schema využití pro změnu ÚP (PDF 115 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
12 Vizualizace 3D - situace celé území (PDF 18,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
13 Vizualizace 3D - vysoký nadhled (PDF 16,8 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
14 Vizualizace 3D - celé území (PDF 17,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
15 Vizualizace 3D - od JV k centru města (PDF 15,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
16 Vizualizace 3D - parkovou osou (PDF 16,5 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
17 Vizualizace 3D - od severozápadu (PDF 16,2 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
18 Vizualizace 3D - od severu (PDF 16,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
19 Vizualizace 3D - od jihovýchodu k centru (PDF 17,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Doplňující průzkumy a rozbory

Textová část

Válcovny - textová část (PDF 2,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr

Grafická část

1 Koordinační výkres (PDF 624 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
2 Výkres limitů (PDF 456 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
3 Výkres majetkové struktury (PDF 405 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
4 Výkres stavu (PDF 25,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
5 Hodnocení stavu využití (PDF 407 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
6 Výkres problémů a hodnot (PDF 23,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
7 Fotodokumentace (PDF 26 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
8 Fotodokumentace (PDF 21,4 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
9 Fotodokumentace (PDF 22,8 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
10 3D pohledy na území (PDF 13,8 MB), Vložil(a): Kučírek Petr