Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II již neplatí, platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská, jeho znění najdete na této adrese:

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/jirkov

pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017

Pořízení Územního plánu Chomutov bylo spolufinancováno ve spolupráci s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Územní plán Chomutov

Oznámení o uložení Územního plánu Chomutov (PDF 384 kB), Vložil(a): David Guske
Opatření obecné povahy č. 1/2017 - Územní plán Chomutov (PDF 939 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 5,3 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktry - hmotové systémy (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 4 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 6,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 2,3 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Výkres širších vztahů - Vazby na okolní obce (PDF 20,8 MB), Vložil(a): David Guske

Územní studie č. 6 sady Březenecká - západ, Územní studie č. 7 sady Březenecká - východ

Textová část

Grafická část

A. Analytická část:

1. Vymezení na ortofotomapě (PDF 12,4 MB), Vložil(a): David Guske
2. Vymezení na platném ÚP města (PDF 444 kB), Vložil(a): David Guske
3. Problémový výkres (PDF 769 kB), Vložil(a): David Guske
4. Analýza technické infrastruktury (PDF 685 kB), Vložil(a): David Guske

B. Návrhová část:

5. Návrh situace (PDF 385 kB), Vložil(a): David Guske
5+ Návrh situace (větší měřítko) (PDF 345 kB), Vložil(a): David Guske
6. Koncepce typických uličních profilů (PDF 177 kB), Vložil(a): David Guske
7. Koncepce technické infrastruktury (PDF 348 kB), Vložil(a): David Guske
8. Skica rozpracovanosti řešení 2015 (PDF 6,7 MB), Vložil(a): David Guske
9. Vizualizace nadhledová (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
10. Vizualizace dílčí (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
11. Variantní řešení 1. - západ (PDF 154 kB), Vložil(a): David Guske
12. Variantní řešení 2. - západ (PDF 157 kB), Vložil(a): David Guske
13. Variantní řešení 3. - západ (PDF 158 kB), Vložil(a): David Guske
14. Variantní řešení 4. - východ (PDF 141 kB), Vložil(a): David Guske
15. Variantní řešení 5. – východ (PDF 169 kB), Vložil(a): David Guske