Územní plán Černovice

OOP ÚP Černovice (PDF 707 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres základního členění uzemí (PDF 530 kB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres (PDF 664 kB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny (PDF 823 kB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury (PDF 597 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 555 kB), Vložil(a): David Guske
Výkres pořadí změn v území (PDF 508 kB), Vložil(a): David Guske
Koordinační výkres (PDF 2,1 MB), Vložil(a): David Guske
Koordinační výkres - detail obce (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
Širší vztahy (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 24 MB), Vložil(a): David Guske
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail obce (PDF 43,1 MB), Vložil(a): David Guske
Krajina - ÚSES (PDF 767 kB), Vložil(a): David Guske
Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (PDF 7,5 MB), Vložil(a): David Guske
Dopravní řešení (PDF 585 kB), Vložil(a): David Guske
Vodní hospodářství - zásobování vodou (PDF 574 kB), Vložil(a): David Guske
Vodní hospodářství - odkanalizování (PDF 565 kB), Vložil(a): David Guske
Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje (PDF 617 kB), Vložil(a): David Guske
Zásobování energiemi - plyn, teplo (PDF 592 kB), Vložil(a): David Guske