Územní plán Všestudy

OOP č. 1-2016 - Územní plán Všestudy (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
Tabulka ZPF 1 (PDF 141 kB), Vložil(a): David Guske
Tabulka ZPF 2 (PDF 230 kB), Vložil(a): David Guske
v.č. 1 Výkres základního členění území (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2 Hlavní výkres (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 6 Výkres etapizace (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 1 Koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2 Širší vztahy (PDF 16,8 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske
A.1 Krajina - ÚSES (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
A.2 Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
B Dopravní řešení (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
C.1 Vodní hospodářství - zásobování vodou (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
C.2 Vodní hospodářství - odkanalizování (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
D.2 Zásobování energiemi - plyn, teplo (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA