Vrskmaň

Zastupitelstvo obce Vrskmaň vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 17. 8. 2010 Územní plán Vrskmaň s účinností od 3. 9. 2010, který byl měněn:

  • změnou č. 1 Územního plánu Vrskmaň vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2015 dne 23. 3. 2015 zastupitelstvem obce Vrskmaň s účinností od 13. 4. 2015,
  • změnou č. 2 územního plánu Vrskmaň vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dne 17. 9. 2018 zastupitelstvem obce Vrskmaň s účinností od 16. 10. 2018.

Pořizovatelem Územního plánu Vrskmaň i jeho změn č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění je Územní plán Vrskmaň i jeho změny č. 1, 2 a úplné znění po změně č. 2, včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Vrskmaň a je zde možno do nich i jejich dokladových části nahlížet.

Dále je Územní plán Vrskmaň včetně jeho změn č. 1, 2 a úplné znění po změně č. 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

     Pro správní území obce Vrskmaň na základě požadavku z Územního plánu Vrskmaň byly schváleny tyto územní studie:

  1. Územní studie lokality Z5, Vrskmaň - Zaječice, schválena dne 24. 9. 2019
  2. Územní studie – Vrskmaň – lokalita Z1/2 Zaječice, schváleno dne 12. 9. 2014

Pořizovatelem obou výše uvedených územních studií byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Všechny tyto výše uvedené územní studie jsou uloženy u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Vrskmaň, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje a na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově.

Úplné znění Územního plánu Vrskmaň po vydání změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň

Územní plán Vrskmaň (PDF 987 kB), Vložil(a): David Guske
1a Výkres základního členění území (PDF 687 kB), Vložil(a): David Guske
1b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 843 kB), Vložil(a): David Guske
1b1 Hlavní výkres - koncepce vodohospodářského řešení (PDF 6 MB), Vložil(a): David Guske
1b3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 972 kB), Vložil(a): David Guske
1d Výkres pořadí změn v území (etapizace) (PDF 619 kB), Vložil(a): David Guske
2a Koordinační výkres (PDF 3,9 MB), Vložil(a): David Guske

Územní studie Vrskmaň - lokalita Z1.2 Zaječice

Územní studie Lokalita Z1.2 Zaječice obec Vrskmaň (PDF 3,6 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.1 - Situace širších vztahů (PDF 535 kB), Vložil(a): David Guske
výkres č.2 - Hlavní výkres - urbanistické řešení (PDF 493 kB), Vložil(a): David Guske
výkres č.3 - Funkční vymezení ploch (PDF 407 kB), Vložil(a): David Guske
výkres č.4 - Situace technické infrastruktury (PDF 391 kB), Vložil(a): David Guske

Územní studie lokality Z5, Vrskmaň - Zaječice

Textová část (PDF 605 kB), Vložil(a): David Guske
1. Širší vztahy (PDF 427 kB), Vložil(a): David Guske
2. Ortofotomapa (PDF 223 kB), Vložil(a): David Guske
3. Hlavní výkres (PDF 247 kB), Vložil(a): David Guske
4. Výkres dopravní infrastruktury (PDF 206 kB), Vložil(a): David Guske
5. Výkres technické infrastruktury (PDF 259 kB), Vložil(a): David Guske
6. Výkres etapizace (PDF 154 kB), Vložil(a): David Guske
7. Koordinační výkres (PDF 496 kB), Vložil(a): David Guske