Podatelna

Opening hours

Monday: 8:00 - 17:00
Tuesday: 8:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 17:00
Thursday: 8:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 13:00

Page not found!

Kontakty

Barbora Holá referent podatelny MMCH 474 637 135 b.hola@chomutov-mesto.cz
Alena Balatová referent podatelny MMCH 474 637 136 a.balatova@chomutov-mesto.cz